הנחיות לנבחנים שלב ב' – מקרה דינמי

הנחיות לנבחנים בפסיכותרפיה דינמית בשלב ב' של בחינת ההתמחות בפסיכיאטריה,
להלן עיקרי הדברים מתוך דף הנחיות לנבחנים – אביב 2010 / פרופ' שמואל פניג

  • היעד של לימוד הפסיכותרפיה במסגרת ההתמחות הוא הקניית ידע ומיומנויות בסיסיים בתחום. יש לזכור ששליטה בתחום מורכב זה נרכשת רק במהלך שנים רבות של עיסוק אינטנסיבי בטיפול, ולכן יש לשמור על מדתיות נאותה ולהתאים את הדרישות מן הנבחנים למגבלות הנובעות מהיקף ההכשרה והניסיון שהם קצרים יחסית, והזמן המוגבל המוקדש לתחום בין יתר התחומים הנלמדים במהלך ההתמחות
  • יחד עם הנאמר לעיל, ההנחיה הבסיסית היא שעל הנבחן לעמוד מאחורי הטיפול המוצג, הן מבחינת הבסיס התיאורטי שהוא מתבסס עליו, והן מן הבחינה הטכנית ובעיקר על הזיקה ביניהם; עליו להיות מסוגל לבסס את דבריו על ההתרחשויות במהלך הטיפול, ולהפך, להמשיג תיאורטית  את המובאות או הציטוטים מן הטיפול. לשם כך יש להסתמך גם על התמליל  (verbatim) המצורף לדו'ח הטיפול המוגש לועדה. 
    דוגמאות: יכולת להצביע על האופן בו מתבטא השימוש במנגנון הגנה מסוים אותו מציין הנבחן באינטראקציות ספציפיות; יכולת להדגים acting out בתוך הטיפול
  • על הנבחן להכיר היטב את ההתוויות, התוויות הנגד והתנאים לטיפול דינמי. 
  • על המקרה להיות קוהרנטי, קרי, על ההנחות ( הפורמולציה) הדינמיות לנבוע מתוך האינפורמציה שנדלתה באינטייק, מהאנמנזה והבדיקה, על הנבחן להיות מסוגל להצביע על מטרות הטיפול בהתאם להנחיות הדינמיות, להגן על הבחירה של הטיפול הדינמי מתוך אלטרנטיבות, להסביר את ההתפתחות במהלך הטיפול לאור קביעות אלה ולהדגימן, ולהציג דיון תיאורטי תוך התבססות על ספרות מקצועית רלבנטית למקרה.     (בקצרה, רצף: אבחנה דינמית ->טיפול->דיון) 
  • יש לבדוק את יכולתו של הנבחן להציג את המקרה באופן תמציתי ואינטגרטיבי ובאופן מקצועי; למשל: להצביע על הבעייתיות המרכזית של הפציינט ומטרת הטיפול (פתרון של קונפליקט, לטפל בחסר מבני כמו פיצול אינטרה-פסיכי, קיום של עצמי כוזב וכו') ולא להסתפק באמירות כוללניות ובלתי מחייבות כמו "קשיים רגשיים", "בעיות התפתחותיות" וכיו'ב. אותו הדין חל גם לגבי הפקטורים הקורטיביים כפי שהתבטאו במהלך הטיפול (למשל הזדהות עם הדמות האידיאלית של המטפל, התפתחות של האמון הבסיסי וביסוס של הברית הטיפולית וכו') 
  • על הנבחן להצביע על ההתפתחויות במהלך הטיפול, השינויים שחלו בפציינט, להדגימם ולהגדירם באופן מקצועי וגם כאן לא להסתפק בביטויים כוללניים. (למשל, הגמשה של הסופראגו ומיתון של האינהיביציות, חיזוק הפונקציות האוטונומיות של האגו, חיזוק של העצמי האמיתי וכיו'ב).
  • על הנבחן לגלות יכולת להתייחסות ביקורתית לעבודה הטיפולית, ולהצביע על קשיים ומגבלות, גם כאן באופן מקצועי תוך התייחסות למסגרת התיאורטית (למשל, קושי לזהות בעייתיות מסוימת עקב תגובה של העברה נגדית) 
  • על הנבחן להיות מסוגל להסביר בבהירות ולהדגים את כל המונחים המקצועיים שהוא משתמש בהם הן בדו'ח הכתוב והן בשעת הבחינה.

אתם מוזמנים להצטרף לקורס הכנה לבחינת שלב ב'  בפסיכיאטריה
יכולים לפנות אלינו בטל' 03-6919961 או בדוא"ל shlavbet.psych@gmail.com

הוספת תגובה